ARK: Pyria Mythos Evolved #25 MÌNH ĐẠI CHIẾN VỚI SIÊU BOSS KAITAN VÀ THỬ TÌM GODZILLA – TÝ TIỀN TỈ ☆ Cảm ơn các …