[ARK #20] Boongminz cùng quân sư Huy Huệ lập kế hoạch trộm trứng và cái kết toàn liệm ▻ Nimo